Τροφή για σκέψη (και συμμόρφωση...ίσως...)

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Το (πράσινο) αυγό του φιδιού: Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής ...καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προβεί, ειδικότερα, σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών της στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

https://www.europarl.europa.eu/…/doc…/TA-9-2019-0078_EL.html

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,
– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),
– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),
– έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα οποία παρουσίασε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) στην ειδική έκθεσή της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης αυτής (AR5) και τη συναφή συγκεφαλαιωτική έκθεση, στην ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, και στην ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,
– έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη, της 29ης Μαΐου 2019, της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, την οποία δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων,
– έχοντας υπόψη την 25η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP25) που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 2-13 Δεκεμβρίου 2019,
– έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,
– έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας κατά την περίοδο μετά το 2020,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού ,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) ,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C και να αποφευχθεί μια τεραστίων διαστάσεων απώλεια βιοποικιλότητας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση αυτή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν οι πολίτες και όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού τομέα, με έναν κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει η δράση αυτή να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και να συνοδεύεται από ισχυρά κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με σεβασμό πάντα προς την ανάγκη για υψηλά πρότυπα ευημερίας και για θέσεις εργασίας και κατάρτιση υψηλής ποιότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ή για την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα θα θεσπίζονται πάντα μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

1. κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά, και δηλώνει ότι δεσμεύεται να πράξει το ίδιο·

2. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε συναφής πρόταση νομοθετικής πράξης και προϋπολογισμού, και να διασφαλίσει ότι στο σύνολό τους ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C και δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·

3. αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα· προτείνει να ληφθούν τα μέτρα που έχει προτείνει για τη μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων του με οχήματα μηδενικών εκπομπών και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για τον ορισμό ενιαίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προβεί, ειδικότερα, σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών της στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών·
____

Βλέπε τα σχέδια του ψηφίσματος των διάφορων ομάδων του Ε.Κ.

" Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
/ Προτάσεις ψηφίσματος"
https://www.europarl.europa.eu/…/…/OJQ-9-2019-11-28_EL.html…

Πηγή:
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Emergenciocracy: why demanding the “climate emergency” is risky
The climate emergency frame being mobilized today could prove counterproductive and dangerous, potentially undermining the very purposes of the global climate movements.

Climate activists around the world are setting up the most promising global movement of recent years. Millions of environmentally-concerned teenagers are pushing civil society and policymakers to act firmly to stop climate change and related environmental disasters. However, I maintain that the climate emergency frame could prove counterproductive and dangerous. In this essay, I want to address the narrative of a “climate emergency” proposed by the Extinction Rebellion movement (XR) and supported by the Fridays for the Future activists. While XR is an articulated and very territorialized movement, with a certain degree of autonomy on how claims are locally developed, all the local members share a general frame and three demands, the first of which is for governments to declare a climate emergency. This demand has become widely shared amongst others, such as Pope Francis, a world coalition of thousands of scientists, and politicians like Alexandria Ocasio and Bernie Sanders. Moreover, such declarations are being rapidly adopted globally: already 1,180 local governments from 23 different countries, as well as several national governments, have enacted declarations of a climate emergency.

I believe that the climate emergency frame, however, could prove counterproductive and dangerous, and could undermine the very purposes of the global climate movements. Indeed, a growing literature in political ecology suggests that the use of “emergency” in governance serves to (re)produce existing and newly emerging forms, practices and relations of power. Here is what I have learned studying processes and outcomes of decades of states of emergency in Italy.

The state of emergency in Italy: L’Aquila’s earthquake and the Campania’s waste “crisis”

Not everybody will remember when in 2009 Silvio Berlusconi as Prime Minister moved the G8 summit from the pleasant Island of Sardinia to the city of L’Aquila, the capital of the Abruzzi region in the center of Italy. Some days before he took that decision, L’Aquila had been the epicenter of a devastating earthquake. The beautiful city center was almost completed destroyed. The collapse of the magnificent campanile of San Bernardino was the symbol of such devastating event. People lost their homes and their relatives. As it usually happens in cases of socio-environmental disaster, a state of emergency was declared. However, Berlusconi did something more, he had the brilliant idea to ask the chiefs of states that some months after would fly to Italy for the G8 meeting, if they would mind to change their route and land in the ruined area of L’Aquila. All the presidents applauded the decision and agreed to join the meeting in the middle of the despair.


Then-US President Barack Obama tours the L’Aquilla disaster zone with Italian Prime Minister Silvio Berlusconi and other chiefs of state (July 8, 2009). Source:Wikimedia
Why this move was a brilliant idea? And how this relates to the risks of claiming the state of emergency, even from below, as climate activists do? For several reasons.

First, by moving the summit to L’Aquila, Berlusconi gained the consent and increased his popularity. Indeed, he was showing his interest for the tragic event, putting the worries of the earthquake victims on the top of his agenda, even the international one. He was even able to claim that the 200 million euro devoted to cover the expenses of the summit in Sardinia, would have been redirected for the immediate re-launch of L’Aquila’s reconstruction and economy.

Second, moving the summit to L’Aquila helped him to avoid any social opposition. He planned the G8 in Sardinia because the arrival of activists to an island is easier to control. But using the disastrous setting of L’Aquila to avoid riots and barricade was even more attractive. Indeed, only few thousands of activists went to L’Aquila and the march happened the day after the world leaders had flown back home. All confrontation with police was avoided, social movements expressed their solidarity to the victims of the earthquake but avoided rioting in a space of sadness and despair.

Third, thanks to the state of emergency and the re-gained consent, Berlusconi implemented a project of resettlement that has resulted in a socio-economic failure, as an investigative video report testifies. The project of resettlement was named C.A.S.E.; the Italian word for house was used as an acronym for designating an Antisismic Complex of Sustainable and Environmentally Compatible buildings. The project was worth more than $18 billion Euros and made richer those people that were laughing while the news about the tragic earthquake was spreading. Those ‘hilarious’ speculators were already thinking about to the way in which they would profit from the reconstruction of L’Aquila. Emergencies for the many are often great opportunities for the few, and this was the case in L’Aquila. All this happened in the name of sustainability and under the regime created by the state of emergency.

Back in 2009, I was investigating the so called waste crisis in Naples. The city of Naples and the region of Campania had been under a state of emergency for 15 years purportedly to solve waste mismanagement and illegal waste trafficking. During those years, a series of exceptional (ad hoc) regulations and decrees were issued by the national government and a designated commissioner. Those decrees supported specific businesses for the implementation of the main public works without respecting legal public tender, labor and environmental regulations as well as the ordinary decision-making processes. This is why the activists defined what was happening in Campania as a crisis of democracy, and not simply a waste crisis. However, many preferred to think that Berlusconi had solved the crisis because he ordered the military to clean the streets.


Protest in the Neapolitan Chiaiano district against the decision by the Berlusconi government, using the Emergency Decree for the waste crisis, to turn an abandoned quarry inside a protected nature reserve in the district, into a landfill. The decree also identified ten additional sites to turn them into landfills, declaring them sites of national strategic interest, and thus under military authority. Source:Environmental Justice Atlas (Picture by Giulio Piscitelli, 2008)
Thanks to those flaunted ‘successes’, in 2009 Berlusconi tried to privatize the National Department of Civil Protection and transform it into a corporation. He maintained that, in order to guarantee more effective and efficient interventions to respond to the increasing socio-environmental emergencies that affected Italy, the head of this Department needed more ‘agile’ instruments. The idea was to create a juridical framework that allowed to push further the plunder of state resources allocated to respond to social and environmental disasters. This project of privatization was blocked, luckily. But since then, it has been crystal clear for many Italians that emergency decrees have been systematically used by networks of powerful people to accumulate enormous quantities of wealth without respecting democratic decision-making processes and laws; and not only to respond to real socio-environmental catastrophes but also to appropriate millions of public money invested for major cultural (e.g. international expo), sporting (e.g. American cup) and religious (e.g. a Pope trip) events.

The implementation of the state of emergency has been systematically used to deceive the financial control of Italy’s Fiscal Court (which oversees public spending), to by-pass legal norms and to use the army in case of citizens’ complaints against the planned activities. This strategy makes the capital flows as much unbridled as it is possible, no matter the social, economic and environmental consequences the plans cause. This is a much more complex and underhanded project than the shock doctrine proposed by Naomi Klein. International capital and global elite make fruitful business using social shocks caused by human or by socio-environmental disasters. This doctrine refers to visible situations that scare the affected people affected and create a spatio-temporal possibility for capitalists to loot resource of a country or a region.

On the contrary, the persistent and continuous use of the state of emergency, I maintain, is a much more pernicious strategy that often occurs in parallel with the one well described by Klein. It is silent so it can be even more dangerous on the long run. It is indeed like a shadow that penetrates the legal system of social and liberal democracies with plenty of ad hoc decrees and regulations undermining their functioning. What is even more dangerous is that, contrary to the shock doctrine theses, changes favorable to capital accumulation do not happen through the use of force but more often with the consent of large part of the population, helping elites to reinforce their hegemony on social imaginaries.

From state declarations of emergency to insurgent uses of the emergency “brake”

I was reflecting on this astute strategy and its principles when studying climate actions and emergency regime in Italy in 2010. Between 2006 and 2010, more than 50 emergency regimes were declared in Italy, comprising major public events (cultural, religious etc..) and socio-environmental disasters (hydro-climatic events, floods, earthquakes, and environmental pollution). All those regimes allowed to waive laws, and plunder public resources in the name of the emergency.

I realized that it was a sort of regime parallel to the democratic one, reinforcing the hegemonic interests of the capitalist elite. A sort of dark web of democracy. I thought that the most appropriate word for this invisible and obscure regime was “Emergenciocracy”: a regime organized around the principle of the emergency. I found this consideration extremely dangerous. The global socio-environmental disaster in which we are embedded is becoming commonsense, and the global climate movements are leading the calls for a state of emergency. In this context, a global emergenciocracy could diffuse and get legitimized by the fear of the climate catastrophe.


The train that needs to be stopped, despite the fears of the icy world. From the film Snowpiercer. © Moho Films, 2013. Source:Renegade-Revolution
In sum, I find the appeal to the declaration of state of emergency incredibly dangerous. I have aimed here to raise awareness about how the state emergency works in concrete, and how it can, on the one hand, undermine even further the already fragile democratic regime, and, on the other, make the capitalist system expand its double strategy of accumulation by dispossession and contamination. Revolution cannot come with the declaration of the state of climate emergency, but instead by activating the emergency brake, as Walter Benjamin suggested in its paralipomena to the concept of history. We need to reclaim the concept of emergency, by interrupting the hegemonic expansion of capitalism and its growthmania.

Giacomo D’Alisa is a postdoctoral researcher at the Centre for Social Studies of the University of Coimbra, Portugal, and member of the Research & Degrowth collective.

Top picture: Declaring a climate emergency is the first of three demands of the Extinction Rebellion movement, which insists that governments should tell the truth about the crisis through this formal recognition. Source: Getty Images, The Daily Mail


Πηγή: Emergenciocracy: why demanding the “climate emergency” is risky – Undisciplined Environments
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
PHYSICIST: CO2 RETAINS HEAT FOR ONLY 0.0001 SECONDS, WARMING “NOT POSSIBLE”

Below is a shortened version of Kenneth Richard‘s already succinct yet excellent article from October 18, in which he writes of Professor Nasif Nahle’s discovery that the rate at which CO2 molecules can retain heat may only last about 0.0001 of a second, and consequently how carbon dioxide has ZERO effect on climate changes on Earth.

Click here for the full article from
climatechangedispatch.com.

SkepticalScience, a blog spearheaded by climate science “consensus” advocate John Cook, is widely considered the explanatory guidebook for the anthropogenic global warming movement.

The blog claims that CO2 molecules collectively function similar to that of a blanket, in reducing the rate at which the human body cools down. The rate or time-lapse involved in this “slowing” of heat loss, however, is problematic to the paradigm that says CO2 drives global warming.

Going technical for a minute, Professor Nasif Nahle has discovered that the “mean free path” for a quantum wave to pass through the atmosphere before colliding with a CO2 molecule is about 33 meters (Nahle, 2011a), and such a wide gap between molecular collisions hardly conjures-up the image of CO2 functioning like a blanket.

And even more saliently, Nahle has mathematically assessed that the rate at which CO2 molecules can retain heat at the surface may only last about 0.0001 of a second (Nahle, 2011b) — meaning that the atmospheric CO2 concentration, whether it be 300 PPM or 400 PPM, effectively doesn’t matter — the time-lapse differential would be immaterial for either concentration.

Consequently, Nahle has concluded that “carbon dioxide has not an effect on climate changes or warming periods on the Earth” and his work has been endorsed by the Faculty of Physics of the University of Nuevo Leon (Mexico).


Image Source: Nahle, 2011a

Image Source: Nahle, 2011b


Πηγή: Physicist: CO2 Retains Heat For Only 0.0001 Seconds, Warming "Not Possible" - Electroverse
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
ANOTHER CLIMATE SCIENTIST WITH IMPECCABLE CREDENTIALS BREAKS RANKS: “OUR MODELS ARE MICKEY-MOUSE MOCKERIES OF THE REAL WORLD”
SEPTEMBER 26, 2019 CAP ALLON
Dr. Mototaka Nakamura received a Doctorate of Science from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and for nearly 25 years specialized in abnormal weather and climate change at prestigious institutions that included MIT, Georgia Institute of Technology, NASA, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, JAMSTEC and Duke University.

In his book The Global Warming Hypothesis is an Unproven Hypothesis, Dr. Nakamura explains why the data foundation underpinning global warming science is “untrustworthy” and cannot be relied on:

“Global mean temperatures before 1980 are based on untrustworthy data,” writes Nakamura. “Before full planet surface observation by satellite began in 1980, only a small part of the Earth had been observed for temperatures with only a certain amount of accuracy and frequency. Across the globe, only North America and Western Europe have trustworthy temperature data dating back to the 19th century.”

From 1990 to 2014, Nakamura worked on cloud dynamics and forces mixing atmospheric and ocean flows on medium to planetary scales. His bases were MIT (for a Doctor of Science in meteorology), Georgia Institute of Technology, Goddard Space Flight Center, Jet Propulsion Laboratory, Duke and Hawaii Universities and the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology.

He’s published 20+ climate papers on fluid dynamics.

There is no questioning his credibility or knowledge.

Today’s ‘global warming science’ is akin to an upside down pyramid which is built on the work of a few climate modelers. These AGW pioneers claim to have demonstrated human-derived CO2 emissions as the cause of recently rising temperatures and have then simply projected that warming forward. Every climate researcher thereafter has taken the results of these original models as a given, and we’re even at the stage now where merely testing their validity is regarded as heresy.

Here in Nakamura, we have a highly qualified and experienced climate modeler with impeccable credentials rejecting the unscientific bases of the climate crisis claims. But he’s up against it — activists are winning at the moment, and they’re fronted by scared, crying children; an unstoppable combination, one that’s tricky to discredit without looking like a heartless bastard (I’ve tried).

DATA FALSIFICATION
When arguing against global warming, the hardest thing I find is convincing people of data falsification, namely temperature fudging. If you don’t pick your words carefully, forget some of the facts, or get your tone wrong then it’s very easy to sound like a conspiracy crank (I’ve been there, too).

But now we have Nakamura.

The good doctor has accused the orthodox scientists of “data falsification” in the form adjusting historical temperature data down to inflate today’s subtle warming trend — something Tony Heller has been proving for years on his website realclimatescience.com.

Nakamura writes: “The global surface mean temperature-change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.”

The climate models are useful tools for academic studies, he admits. However: “The models just become useless pieces of junk or worse (as they can produce gravely misleading output) when they are used for climate forecasting.”

Climate forecasting is simply not possible, Nakamura concludes, and the impacts of human-caused CO2 can’t be judged with the knowledge and technology we currently possess.

The models grossly simplify the way the climate works.

As well as ignoring the sun, they also drastically simplify large and small-scale ocean dynamics, aerosol changes that generate clouds (cloud cover is one of the key factors determining whether we have global warming or global cooling), the drivers of ice-albedo: “Without a reasonably accurate representation, it is impossible to make any meaningful predictions of climate variations and changes in the middle and high latitudes and thus the entire planet,” and water vapor.

The climate forecasts also suffer from arbitrary “tunings” of key parameters that are simply not understood.


NAKAMURA ON CO2

He writes:

“The real or realistically-simulated climate system is far more complex than an absurdly simple system simulated by the toys that have been used for climate predictions to date, and will be insurmountably difficult for those naive climate researchers who have zero or very limited understanding of geophysical fluid dynamics. The dynamics of the atmosphere and oceans are absolutely critical facets of the climate system if one hopes to ever make any meaningful prediction of climate variation.”

Solar input is modeled as a “never changing quantity,” which is absurd.

“It has only been several decades since we acquired an ability to accurately monitor the incoming solar energy. In these several decades only, it has varied by one to two watts per square meter. Is it reasonable to assume that it will not vary any more than that in the next hundred years or longer for forecasting purposes? I would say, No.”


Read Mototaka Nakamura’s book for free on Kindle — arm yourself with the facts, and spread them.

Facts such as these little nuggets (all lifted/paraphrased from the book):

“[The models have] no understanding of cloud formation/forcing.”

“Assumptions are made, then adjustments are made to support a narrative.”

“Our models are mickey-mouse mockeries of the real world.”


SOLAR FORCING
Solar output isn’t constant, IPCC. And the modulation of cloud nucleation is a key consequence. During solar minima, like the one we’re entering now, the sun’s magnetic field weakens and the outward pressure of the solar wind decreases. This allows more Cosmic Rays from deep space to penetrate our planet’s atmosphere. These CRs have been found to nucleate clouds (Svensmark et al). And clouds are a crucial player earth’s climate.

As Roy Spencer, PhD. eloquently writes:


“Clouds are the Earth’s sunshade, and if cloud cover changes for any reason, you have global warming — or global cooling.”

Πηγή:Another Climate Scientist with Impeccable Credentials Breaks Ranks: "Our models are Mickey-Mouse Mockeries of the Real World" - Electroverse
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Την ίδια στιγμή έκπληκτοι διαβάζουμε την είδηση για τα νέα "λιγνιτικά" 226 GW της Κίνας και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς προσπαθούμε να "σώσουμε" στην Ελλάδα με τα εγκατεστημένα 15 GW (αν κάνουμε την παραδοχή ότι τα αιολικά εξοικονομούν CO2, πράγμα που ορισμένα papers αμφισβητούν ευθέως- στη διάθεση όποιου επιθυμεί να εμβαθύνει στο ζήτημα).
Από καταστροφή άριστα και από ουσία μηδέν...
Το link του άρθρου: China plans 226 GW of new coal power projects: environmental groups
 
Τελευταία επεξεργασία:

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Biochar=Βιο-άνθρακας...

This dark material: the black alchemy that can arrest carbon emissions

Not only does biochar trap carbon when it is created, it is heating homes in Sweden and feeding cows in Lincolnshire

It traps carbon in the ground for centuries, boosts plant growth, provides a sustainable heat source and could even reduce methane emissions from cows. Biochar may not be a silver bullet to combating the climate emergency, but it certainly ticks a lot of boxes.


This dark material: the black alchemy that can arrest carbon emissions | Greenhouse gas emissions | The Guardian


Έργο Biochar: Το έδαφος σώζει το κλίμα
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Remember: Ice Age is Coming 1978 Science Facts
ΥΓ. Όποιος βαργέται να το παρακολουθήσει ολόκληρο... @12:30
 
Τελευταία επεξεργασία:

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Τη μπουτσίσαμαν...

Οι επιστήμονες μόλις προειδοποίησαν ότι το κλίμα είναι στο τσακ να εκτροχιαστεί, αλλά σε 48 ώρες η Ευρώπη θα προτείνει μια ανατρεπτική Πράσινη Συμφωνία που μπορεί να μας βγάλει απ’ αυτόν τον εφιάλτη. Οι βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων έχουν βαλθεί να σαμποτάρουν το σχέδιο, γι’ αυτό υπόγραψε πριν παραδώσουμε τα ονόματά μας, μαζί με δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν την τεράστια δημόσια υποστήριξη για την Πράσινη Συμφωνία!
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Οι επιστήμονες μόλις προειδοποίησαν ότι το κλίμα είναι πλέον στα πρόθυρα να βγει εντελώς εκτός ελέγχου!

Τροπικά δάση καίγονται, πάγοι λιώνουν… είμαστε στο τσακ να προκαλέσουμε μη αναστρέψιμες κλιματικές αλλαγές που θα οδηγήσουν σε εφιάλτη χωρίς τέλος.

Όμως έχουμε ένα μικρό περιθώριο δράσης: 10 χρόνια για να μειώσουμε στο μισό τα καυσαέρια και 30 για να τα μηδενίσουμε. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε επειγόντως μεγάλες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και πράσινες θέσεις εργασίας -- και η Ευρώπη ετοιμάζεται να δείξει το δρόμο.

Σε 48 ώρες η Ευρώπη θα προτείνει μια ανατρεπτική «Πράσινη Συμφωνία», με στόχο να πυροδοτήσει παγκόσμια κλιματική επανάσταση. Όμως η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων έχει καταφέρει στο παρελθόν να αποδυναμώσει σημαντικά σημεία του σχεδίου -- γι’ αυτό, βοήθησε να δείξουμε μαζική πανευρωπαϊκή στήριξη, με 1 εκάτ. υπογραφές και δημοσκοπήσεις, για να σώσουμε όσα αγαπάμε:

Υπόγραψε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία!

Η κλιματική καταστροφή μπορεί να αποφευχθεί μόνο με μεγάλες επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία και σε θέσεις εργασίας, ώστε να αποτοξινωθεί η οικονομία μας απ’ τις βρώμικες εταιρείες ορυκτών καυσίμων. Γι΄ αυτό η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να φέρει την ανατροπή -- βάζοντας νομικά δεσμευτικούς μηδενικούς στόχους καυσαερίων και εξασφαλίζοντας μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση.

Μια νίκη στην Ευρώπη θα είναι ό,τι καλύτερο για να βάλουμε μπρος μια σειρά από Πράσινες Συμφωνίες σε όλο τον πλανήτη και να δώσουμε σάρκα και οστά στο όραμα για ένα κόσμο που θα τροφοδοτείται με 100% με καθαρή ενέργεια. Με μία τεράστια παγκόσμια εκστρατεία, δημοσκοπήσεις και δυναμικές διαφημίσεις, μπορούμε να δείξουμε στους παγκόσμιους ηγέτες πως όλος ο κόσμος απαιτεί επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Είναι η στιγμή της αλήθειας. Ή που θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, ή που θα αγωνιστούμε για το μέλλον μας. Το λόμπι των ορυκτών καυσίμων έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να σαμποτάρει τη συμφωνία -- γι’ αυτό βοήθησε να αντισταθούμε και να την υπερασπιστούμε, για εμάς, για τα παιδιά μας, και για τις γενιές που θα έρθουν.

Υπόγραψε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία!

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας δεκαετίας. Μιας δεκαετίας που θα καθορίσει το μέλλον της ανθρωπότητας. Αν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε συλλογικά στην κλιματική πρόκληση, θα έχουμε μετατρέψει μια κρίση σε κάτι πολύ όμορφο. Ας φέρουμε μαζί μια αλλαγή για το κλίμα, για την οποία θα είμαστε περήφανοι: την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Με ελπίδα και αποφασιστικότητα,

Christoph, Bert, Alice, Pascal, Marie, Melanie, Luis και όλη η ομάδα του Avaaz.


Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Χρειάζεται επειγόντως δράση για τον πλανήτη (Πρώτο Θέμα)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Χρειάζεται επειγόντως δράση για τον πλανήτη

Στις 11/12 αποφασίζει η Κομισιόν για το «Green Deal» (Euronews)
Στις 11/12 αποφασίζει η Κομισιόν για το «Green Deal»

Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP25) : Ώρα να σοβαρευτούμε! (ΣΚΑΪ)
Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP25) : Ώρα να σοβαρευτούμε! | ΣΚΑΪ

Αγγλικά:

Ο νέος πρόεδρος της ΕΕ χαρακτηρίζει την κλιματική πολιτική ως τη νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης (Euractiv)
New EU chief flags climate policy as Europe’s 'new growth strategy'

Ο προτεινόμενος σε όλη την ΕΕ “κλιματικός νόμος”
Θα θέσει ως στόχο τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 (The Guardian)
Proposed EU-wide 'climate law' would set net-zero carbon target by 2050

Τι είναι η νέα Πράσινη Συμφωνία;(The Guardian)
What is the Green New Deal?

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ανακοινώνει παγκόσμια κλιματική έκτακτη ανάγκη (Politico.eu)
European Parliament declares global climate emergency

Κρίσιμες κλιματικές αλλαγές -- μεγάλο ρίσκο να τις αγνοήσουμε (Nature.com)
Climate tipping points — too risky to bet against

Το Avaaz είναι ένα παγκόσμιο κίνημα πολιτών με 51 εκατομμύρια μέλη που κινητοποιείται για να φέρνει τις απόψεις και τις αξίες των λαών στο επίκεντρο των παγκόσμιων πολιτικών αποφάσεων. Η λέξη «Avaaz» σημαίνει «φωνή» ή «τραγούδι» σε πολλές γλώσσες. Τα μέλη του Avaaz βρισκόμαστε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ η κεντρική μάς ομάδα λειτουργεί από 18 χώρες και 6 ηπείρους, και χρησιμοποιεί 17 γλώσσες. Μάθε περισσότερα για τις μεγαλύτερες νίκες του κινήματός μας ή βρες μας στο Facebook, το Twitter ή το or Instagram
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Aπό το Liberal.gr ...Διάβασον διάβασον* !!!

Όχι στις κραυγές της υστερικής οικολογίας
Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019, 00:02


Όχι στις κραυγές της υστερικής οικολογίας


Του Αντώνη Δαρζέντα

Σε δύο τυχαίες σειρές του Netflix που έχω δει τελευταία, η κλιματική αλλαγή είναι η κεντρική ιδέα της σειράς. Στη μία, εποικίζουμε τον Άρη σε 15 χρόνια από τώρα, καθώς η γη τείνει να γίνει ακατοίκητη. Στην άλλη με το λιώσιμο των πάγων, ξαναζούν αρχαία μικρόβια που στέλνουν βαρύτατες επιδημίες στον πλανήτη μας.

Τα πράγματα όμως φαίνονται να είναι πολύ σοβαρότερα από μια σειρά του Netflix. Τα πράγματα όμως φαίνονται να είναι πολύ σοβαρότερα από μια σειρά του Netflix. Διάσημοι ηθοποιοί όπως οι Benedict Cumberbatch, Emma Thompson, Olivia Colman έχουν ταχθεί με το μέρος των Extinction Rebellion που ισχυρίζονται ότι στα επόμενα χρόνια δισεκατομμύρια ανθρώπων θα πεθάνουν.

Η Greta Thunberg στο τελευταίο της βιβλίο λέει: "Περίπου το 2030 θα έχουμε μπει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση χωρίς επιστροφή, πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, και αυτό θα οδηγήσει στο τέλος του πολιτισμού όπως τον ξέρουμε."

Όμως και πολιτικοί όπως η Alexandria Ocasio-Cortez η οποία ισχυρίζεται ότι σε δώδεκα χρόνια ο κόσμος θα τελειώσει αν δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Λίγο πιο ήπιος αλλά εξίσου ανήσυχος ο πρόεδρος Antonio Guterres και τα Ηνωμένα Έθνη, επίσης προειδοποιούν.

Τελικά το τέλος του κόσμου είναι κοντά; Κινδυνεύει όντως το ανθρώπινο είδος; Έρχεται τσουνάμι που θα μας πνίξει; Ξηρασίες που θα καταστρέψουν τις σοδειές μας; Ακραία καιρικά φαινόμενα που θα μας σκοτώσουν;

Ο περιβαλλοντολόγος Michael Shellenberger στο Forbes γράφει ένα εξαιρετικό άρθρο και μας παρουσιάζει τι λένε οι επιστήμονες και τα στοιχεία.
Έχουμε και λέμε λοιπόν.

Ο IPCC, που είναι η συνεργασία εκατοντάδων επιστημόνων σχετικών με το κλίμα, στην επίσημη αναφορά του για την κλιματική αλλαγή αναφέρει σχετικά με τη στάθμη των θαλασσών πως το μέσο σενάριο για την Άνοδο των θαλασσών μέχρι το 2.100 είναι 60 εκατοστά. Ακόμα και με το χειρότερο σενάριο θα είναι 1 μέτρο. Είναι αστείο να λέμε πως μια σταδιακή άνοδος των 60 εκατοστών στα επόμενα 100 χρόνια πως θα φέρει την καταστροφή. Το ένα τρίτο της Ολλανδίας είναι κάτω από το νερό. Μάλιστα μερικά σημεία της είναι 7 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Βλέπετε να καταστρέφεται από αυτό;

Μπορείτε να πείτε βέβαια πως η Ολλανδία είναι πλούσια και το Μπανγκλαντές φτωχό αλλά η Ολλανδία προσαρμόστηκε σε αυτό πριν 400 χρόνια με δίκτυο καναλιών και φραγμάτων. Το Μπαγκλαντές είναι σαφώς πιο ικανό τώρα απ' ό,τι ήταν η Ολλανδία πριν 400 χρόνια.

"Υπάρχουν στοιχεία πως οι καιρικές καταστροφές αναγκάζουν ανθρώπους να μετακινηθούν αλλά ελάχιστες πως η κλιματική αλλαγή ή η άνοδος των θαλασσών είναι η απευθείας αιτία" μας λέει ο IPCC. Και συμπληρώνει. "Η συντριπτική πλειοψηφία αυτής της μετανάστευσης συμβαίνει μέσα στα σύνορα των κρατών".

Το αντίθετο συμβαίνει για την μετανάστευση εξαιτίας της φτώχειας. Ας το κρατήσουμε αυτό προς το παρόν και ας πάμε παρακάτω.

Από το 1931 μάλιστα, έχουμε καταφέρει ακριβώς εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου που μας έχει δώσει η φτηνή ενέργεια να μειώσουμε κατά 99,7 %τους θανάτους από φυσικές καταστροφές. Το 1931 3,7 εκατομμύρια πέθαναν από αυτές ενώ το 2018 μόνο 11 χιλιάδες.

Και αυτή η μείωση επιτεύχθηκε ενώ ταυτόχρονα ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ ο πληθυσμός της γης. Ακόμα και εάν αυξηθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα σημασία έχει να γίνουμε ανθεκτικοί σε αυτά. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να μην είμαστε φτωχοί.

Μα θα πεινάσουμε, συνεχίζουν οι Extinction Rebellion. Θα ξεραθούν οι σοδειές μας. Ούτε αυτό είναι αλήθεια όμως λέει ο FAO η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα παράγει τρόφιμα ήδη για 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους και όλα τα σενάρια προβλέπουν αύξηση και όχι μείωση ακόμα και με το χειρότερο σενάριο ανόδου της θερμοκρασίας μέχρι το 2100. Ο FAO προβλέπει μέχρι το 2050 αύξηση στις σοδειές κατά 30 %και στα πιο φτωχά μέρη του κόσμου όπως στην υποσαχάρια Αφρική προβλέπει αύξηση της τάξης του 90 %. Και προσθέτει. Το πόσο θα αυξηθούν οι σοδειές στις φτωχές χώρες δεν εξαρτάται κυρίως από την κλιματική αλλαγή αλλά από το αν οι άνθρωποι στα φτωχά κράτη θα έχουν τρακτέρ να καλλιεργήσουν, λιπάσματα και αρδευτικά έργα. Δηλαδή φτηνή ενέργεια θέλουν.

Και που να την βρουν όταν εδώ και χρόνια υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής η Παγκόσμια Τράπεζα δεν χρηματοδοτεί έργα για χρήση ορυκτών καυσίμων στις χώρες του τρίτου κόσμου, ακόμα και σε αυτές που έχουν αποθέματα φυσικού αερίου. Έτσι αναγκάζονται να κόβουν ξύλα και να τα καίνε. Με αυτόν τον τρόπο 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την ρύπανση στο εσωτερικό των σπιτιών τους.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Potsdam βρήκαν πως ενδεχομένως οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που θα κάνουν ακριβή την ενέργεια πιθανότατα θα βλάψουν περισσότερο την παραγωγή τροφίμων από την ίδια την κλιματική αλλαγή ακόμα και με το χειρότερο σενάριο της.

Το IPCC επιπλέον, βλέπει πως η κλιματική αλλαγή θα έχει μέτρια επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.Το 2100 η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τις προβολές θα είναι σχεδόν 500 % μεγαλύτερη. Και το IPCC αλλά και ο Νομπελίστας οικονομολόγος του Yale William Nordhaus προβλέπουν πως μια άνοδος από 2,5 έως 4 βαθμούς Κελσίου που είναι και το χειρότερο σενάριο θα μειώσει το ΑΕΠ κατά 2 με 5 %. Αμελητέο ποσοστό μπροστά στην αύξηση.

Δηλαδή μισό λεπτό. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε;

Φυσικά και χρειάζεται λέει ο Michael Shellenberger.

Κινδυνεύουν τα ζώα και η βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή θα απειλήσει ένα εκατομμύριο είδη σε όλο τον κόσμο και ενδεχομένως τα μισά θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια σε περιβάλλοντα με έντονη διαφοροποίηση ειδών. Αλλά σε καμία περίπτωση τον άνθρωπο.

Και πριν από λίγο καιρό ο κλιματολογός του MIT Kerry Emanuel κάνει μία εντυπωσιακή και αξιοπρόσεκτη δήλωση "αν θες να μειώσεις το διοξείδιο στην ατμόσφαιρα το 2070 πρέπει να επιδιώξεις να κάψεις κάρβουνο στην Ινδία σήμερα. Φαίνεται παράλογο αλλά δίνοντας φθηνή ενέργεια σήμερα στο ένα δις ανθρώπων που δεν έχουν ηλεκτρισμό σήμερα, τους κάνει πλουσιότερους. Κάνοντας τον κόσμο πλουσιότερο γεννούν λιγότερα παιδιά, καθώς τα πολλά παιδιά χρησιμοποιούνται στις φτωχές χώρες ως μέσο κοινωνικής ασφάλισης, άρα το 2070 θα καίνε λιγότερο άνθρακα."

Μάλιστα τελευταία μελέτη δείχνει πως μόλις οι άνθρωποι ανεβάζουν το μέσο εισόδημα τους πάνω από τα 5 χιλιάδες δολάρια αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.

Γιατί τα λιοντάρια εξαφανίζονται και οι λύκοι αυξάνουν; Γιατί τα πρώτα είναι σε φτωχές χώρες και τα άλλα όχι. Όσο πιο πλούσιος είσαι τόσο πιο καλά φροντίζεις το περιβάλλον. Και αυτό γίνεται και για άλλα είδη. Ελάφια, κάστορες. Το ίδιο και τα δέντρα. Οι πλούσιες χώρες πρασινίζουν. Αντίθετα οι φτωχοί κόβουν τα δάση για να μαγειρέψουν και να ζεσταθούν.

Αυτή η πορεία έγινε και στις δυτικές κοινωνίες οι οποίες τώρα πια μειώνουν δραματικά το εκπεμπόμενο διοξείδιο των κοινωνιών τους.

Πρέπει να ακολουθήσουμε τον μέσο δρόμο λέει ο κλιματολόγος του MIT. Πρέπει να βγάλουμε γρήγορα τους φτωχούς του κόσμου από την φτώχεια και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να κάνουμε γρήγορα φθηνότερη την καθαρή ενέργεια.

Ανάμεσα στις ακραίες φωνές και στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής ευτυχώς υπάρχει πολύς χώρος λέει τελειώνοντας ο Michael Shellenberger στο άρθρο του.

Ο παραλογισμός που έχει ξεκινήσει ενδεχομένως να κάνει περισσότερο κακό στη γη πετυχαίνοντας αντίθετα αποτελέσματα με τεράστια αρνητική επίπτωση στους φτωχούς της γης και ελάχιστη θετική ή ακόμα και αρνητική στο περιβάλλον. Αν εφαρμοστεί η συμφωνία των Παρισίων για το περιβάλλον και ακόμα και εάν αυτή τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια από όλα τα έθνη του κόσμου έως το 2100, αυτό θα μειώσει την παγκόσμια θερμοκρασία κατά 0,17 βαθμούς Κελσίου λέει ο οικονομολόγος Bjorn Lomborg.

Η οικολογία και η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι επιστήμη και όχι θρησκεία. Ως κυρίαρχο είδος είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το σωστό για τη γη και όλα τα είδη της.

Και το σωστό θα μας το υποδείξει η επιστήμη και η λογική, όχι οι κραυγές της υστερικής οικολογίας.Πηγή: Όχι στις κραυγές της υστερικής οικολογίας | Liberal.gr


*Παράφραση του "άκουσον άκουσον!"
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Όποιος καταφέρει να διαβάσει αυτό το άρθρο, θα εξασκήσει τα αγγλικά του και θα προσεγγίσει την απάντηση στην ερώτηση: "Τι εστί βερίκοκον"...

Επίσης, δε θα καταναλώσει βενζίνη -που είναι ήδη πολύ ακριβή- δε θα πληρώσει διόδια ή πλυντήριο για ξεπλύνει τη λασπωμένη "κούκλα" του και πιθανόν να νιώσει καλύτερα απέναντι στο σωκρατικό: "ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ"...


Unpacking Extinction Rebellion — Part I: Net-zero Emissions*


The Extinction Rebellion (XR) movement has taken off around the world, with millions of people taking to the streets to demand that governments take action on climate change and the broader ecological crisis. The scale of the movement means it has the potential to have an enormous impact on the course of history, by bringing about massive changes to the structure of our societies and economic systems.

The exact nature of the demanded action is not made clear, and warrants a close examination. There is a long history of powerful government and corporate interests throwing their support behind social movements, only to redirect the course of action to suit their own ends, and Extinction Rebellion is no exception.

With the entirety of life on this planet at stake, any course of action needs to be considered extremely carefully. Actions have consequences, and at this late stage, one mis-step can be catastrophic. The feeling that these issues have been discussed long enough and it is now time for immediate action is understandable. However, without clear goals and a plan on how to achieve them, the actions taken are likely to do more harm than good.

Extinction and climate change are among the many disastrous effects of an industrial society. While the desire to take action to stop the extinction of the natural world is admirable, rebelling against the effects without directly confronting the economic and political systems that are the root cause is like treating the symptoms of an illness without investigating or diagnosing it first. It won’t work. Addressing only one aspect of the global system, without taking into account the interconnected industries and governance structures, will only lead to worse problems.


Demand 2: net-zero emissions

The rebellion’s goals are expressed in three demands, under the headings Tell the Truth, Act Now and Beyond Politics. I’m starting with the second demand because net-zero is the core goal of the rebellion, and the one that will have enormous political, economic and social impact.

What does net-zero emissions mean? In the words of Catherine Abreau, executive director of the Climate Action Network: “In short, it means the amount of emissions being put into the atmosphere is equal to the amount being captured.” The term carbon-neutral is interchangeable with net-zero.

Net-zero emissions is Not a Thing. There is no way to un-burn fossil fuels. This demand is not for the extraction and burning to stop, but for the oil and gas industry to continue, while powering some non-existent technology that makes it all okay. XR doesn’t specify how they plan to reach the goal.

Proponents of net-zero emissions advocate for the trading of carbon offsets, so industries can pay to have their emissions captured elsewhere, without reducing any on their part. This approach creates a whole new industry of selling carbon credits. Wind turbines, hydro-electric dams, biofuels, solar panels, energy efficiency projects, and carbon capture are commonly traded carbon offsets. None of these actually reduce carbon emissions in practice, and are themselves contributing to greenhouse gas emissions, so make the problem worse. Using this approach, a supposedly carbon-neutral economy leads to increased extraction and burning, and generates massive profits for corporations in the process. Head of environmental markets at Barclays Capital, Louis Redshaw, predicted in 2007 “carbon will be the world’s biggest commodity market, and it could become the world’s biggest market overall.”

The demand for net-zero emissions has been echoed by a group of more than 100 companies and lobby groups, who say in a letter to the UK government: “We see the threat that climate change poses to our businesses and to our investments, as well as the significant economic opportunities that come with being an early mover in the development of new low-carbon goods and services.” Included in this group are Shell, Nestle and Unilever. This is the same Shell that has caused thousands of oil spills and toxic leaks in Nigeria and around the world, executed protesters, owns 60 per cent of the Athabasca oil sands project in Alberta, and intends to continue extracting oil long into the future; the same Nestle that profits from contaminated water supplies by selling bottled water, while depleting the world’s aquifers; the same Unilever that is responsible for clearing rainforests for palm oil and paper, dumping tonnes of mercury in India, and making billions by marketing plastic-wrapped junk food and unnecessary consumer products to the world’s poorest people. All these companies advocate for free trade and privatization of the commons, and exploit workers and lax environmental laws in the third world. As their letter says, their motivation is to profit from the crisis, not to stop the destruction they are causing.

These are XR’s allies in the call for net-zero emissions.A few more of the billionaires and associated capitalists promoting (and profiting from) the cause


The coal industry sees net-zero as a great opportunity to expand its business.

The nuclear industry also sees the net-zero target as a cause for celebration, and even fracking is considered compatible with the goal.

Net-zero emissions in practice

Let’s look at some of the proposed approaches to achieve net-zero in more detail.

Renewable energy doesn’t reduce the amount of energy being generated by fossil fuels, and doesn’t do anything to reduce atmospheric carbon. Wind turbines and solar panels are made of metals, which are mined using fossil fuels. Any attempt to transition to 100% renewables would require more of some rare earth metals than exist on the planet, and rare earth mining is mostly done illegally in ecologically sensitive areas in China. There are plans to mine the deep sea to extract the minerals needed for solar panels, wind turbines and electric car batteries. Mining causes massive destruction and pollution of forests and rivers, leading to increased rates of extinction and climate change. And huge profits for mining and energy companies, who can claim government subsidies for powering the new climate economy. The amount of fossil fuels needed to power the mines, manufacturing, infrastructure and maintenance of renewables makes the goal of transitioning to clean energy completely meaningless. Wind and solar ‘farms’ are installed on land taken from actual farms, as well as deserts and forests. And the energy generated is not used to protect endangered species, but to power the industries that are driving us all extinct. Not a solution. Not even close. In the net-zero logic of offset trading, renewables are presented as not an alternative to fossil fuel extraction, but instead a way to buy a pass to burn even more oil. That’s a double shot of epic fail for renewables.The composition of a single 3MW turbine. There are currently around 350 000 turbines in the world, and to meet current energy consumption with 100% wind power would require close to 4 million turbines. Image: The World Bank — Climate-Smart Mining: Minerals for Climate Action

Improving efficiency of industrial processes leads to an increase in the amount of energy consumed, not a decrease, as more can be produced with the available energy, and more energy is made available for other uses. The industries that are converting the living world into disposable crap need to be stopped, not given money to destroy the planet more efficiently.

Reforestation would be a great way to start repairing the damage done to the world, but instead is being used to expand the timber industry, which uses terms like ‘forest carbon markets’ and ‘net-zero deforestation’ to legitimize destroying old-growth forests, evicting their inhabitants, and replacing them with plantations. Those seeking to profit from reforestation are promoting genetically engineered, pesticide-dependent monocrop plantations, to be planted by drones, and are anticipating an increase in demand for wood products in the new ‘bioeconomy’. Twelve million hectares of tropical rainforest were cleared in 2018, the equivalent of 30 football fields a minute. Land clearing at this rate has been going on for decades, with no sign of stopping. No carbon offsets or emissions trading can have any effect while forest destruction continues. And making an effort to repair past damage does not make it okay to continue causing harm long into the future. A necessary condition of regenerating the land is that all destructive activity needs to stop.

Carbon capture and storage (CCS) is promoted as a way to extract carbon dioxide from industrial emissions, and bury it deep underground. Large amounts of energy and fresh water are required to do this, and pollutants are released into the atmosphere in the process. The purpose of currently-operational carbon capture installations is not to store the carbon dioxide, but to use it in a process called Enhanced Oil Recovery (EOR), which involves injecting CO2 into near-depleted oil fields, to extract more fossil fuels than would otherwise be accessible. And with carbon trading, the business of extracting oil becomes more profitable, as it can sell offset credits. Again, the proposed solution leads to more fossil fuel use, not less. Stored carbon dioxide is highly likely to leak out into the atmosphere, causing earthquakes and asphyxiating any nearby living beings. This headline says all you need to know: “Best Carbon Capture Facility In World Emits 25 Times More CO2 Than Sequestered”. Carbon capture for underground storage is neither technically nor commercially viable, as it is risky and there is no financial incentive to store the carbon dioxide, so requires government investment and subsidies. And the subsidies lead to coal and gas becoming more financially viable, thus expanding the industry.Captured carbon is used to extract oil, in Enhanced Oil Recovery (EOR). If the emissions site is not near an oil well, the carbon dioxide must be shipped or piped vast distances. Implementing carbon capture at scale will require 23 000 miles of carbon dioxide pipelines in the US alone.

Bio-energy with carbon capture and storage (BECCS) is a psychopathic scheme to clear forests, and take over agricultural land to grow genetically modified fuel crops, burn the trees and crops as an energy source, and then bury the carbon dioxide underground (where it’s used to expand oil and gas production). It would require an amount of land almost the size of Australia, or up to 80% of current global cropland, masses of chemical fertilizers (made from fossil fuels), and lead to soil degradation (leading to more emissions), food shortages, water shortages, land theft, massive increase in the rate of extinction, and I can’t keep researching these effects it’s making me feel ill. Proponents of BECCS (i.e. fossil fuel companies) acknowledge that meeting the targets will require “three times the world’s total cereal production, twice the annual world use of water for agriculture, and twenty times the annual use of nutrients.” Of course this will mostly take place on land stolen from the poor, in Africa, South America and Asia. And the energy generated used to make more fighter jets, Hollywood movies, pointless gadgets and urban sprawl.

Burning of forests for fuel is already happening in the US and UK, all in the name of clean energy. Attaching carbon capture to bioenergy means that 30% more trees or crops need to be burned to power the CCS facility, to sequester the emissions caused by burning them. And again, it’s an offset, so sold as a justification to keep the fossil fuel industry in business. The Intergovernmental Panel on Climate Change (in the three most likely of its four scenarios) recommends implementing BECCS on a large scale to keep warming below 2°C. Anyone who thinks this is a good idea can go burn in hell, where they can be put to good use as an energy source.This image was made in 2015, and since then millions of tonnes of wood pellets have been imported into the UK from clearfelled US forests, and burned in the Drax Power Station in Yorkshire, to power people’s homes. Energy companies receive around £1billion per year in UK subsidies for generating electricity from biomass. There are plans to build several more biomass power stations. Image: www.biofuelwatch.org.uk.

This is what a decarbonised economy looks like in practice. An enormous increase in fossil fuel extraction, land clearing, mining (up to nine times as much as current levels), pollution, resource wars, exploitation, and extinction. All the money XR is demanding that governments invest in decarbonisation is going straight to the oil, gas, coal and mining companies, to expand their industries and add to their profits. The Centre for International Environmental Law, in the report Fuel to the Fire, states “Overall, the US government has been funding CCS research since 1997, with over $5billion being appropriated since 2010.” Fossil fuel companies have been advocating net-zero for some years, as it is seen as a way to save a failing coal industry, and increase demand for oil and gas, because solar, wind, biofuels and carbon capture technologies are all dependent on fossil fuels for their operation.

Anyone claiming that a carbon-neutral economy is possible is not telling the truth. All of these strategies emit more greenhouse gases than they capture. The second demand directly contradicts the first.

These approaches are used to hide the problem, and dump the consequences on someone else: the poor, nonhuman life, the third world, and future generations, all in the service of profits in the present. The goal here is not to maintain a stable climate, or to protect endangered species, but to make money out of pretending to care.

Green growth, net-zero emissions and the Green New Deal (which explicitly states in its report that the purpose is to stimulate the economy, which includes plans to extract “remaining fossil fuel with carbon capture”) are fantasy stories sold to us by energy companies, a shiny advertisement sucking us in with their claims to make life better. In reality the product is useless, and draws us collectively into a debt that we’re already paying for by being killed off at a rate of 200 species a day. With exponential economic growth (a.k.a. exponential climate action) the rate of extinction will also grow exponentially. And the money to pay for it all comes directly from working people, in the form of pension funds, carbon taxes, and climate emergency levies.The US branch of Extinction Rebellion lists growth as its primary goal. Image: extinctionrebellion.us

The transition to net-zero
There are plans for thousands of carbon capture facilities to be built in the coming years, all requiring roads, pipelines, powerlines, shipping, land clearing, water extraction, pollution, noise, and the undermining of local economies for corporate profits, all for the purpose of extracting more oil. And all with the full support of the rebellion.
Shell’s plan to reach net-zero is to make more than a billion cars, cover millions of acres of land with solar panels, build a new large-scale carbon capture facility every day for 40 years (that’s more than 14 000), and for one third of current oil consumption to be met by bioenergy. This would leave a large proportion of the world’s human population without food, and most of the world’s wildlife without homes. This plan amounts to both genocide and ecocide. And Extinction Rebellion wants all this to happen by 2025.

To get a sense of the scale of this economic transformation, a billion seconds is almost 32 years. If you were to line up a billion cars and run over them (or run them over) at a rate of one car per second, you’d be running for 32 years non-stop. That’s enough cars to stretch 100 times around the equator. You’d probably need to turn entire continents into a mine site to extract all the minerals required to make them. And even that wouldn’t be enough, as some of the rare earth metals required for batteries don’t exist in sufficient quantities. If all these cars are powered by renewables, you do the math on how much mining would be needed to make all the wind turbines and solar panels. Maybe several more continents. And then a few more covered in panels, turbines, powerlines, substations. And a few more to extract all the oil needed to power the mining and road building. Which all leaves no space for any life. And all for what? So we can spend our lives stuck in traffic? It’s ridiculous and apocalyptic, yet this is what the net-zero lobbyists, with the US and UK governments, and the European Union, have already begun implementing.


Shell leads the energy transition, with gas, biofuels, carbon capture, renewables, patented technologies, selling offsets, “Scenarios thought leadership” meaning setting the global agenda, and advising governments on how best to serve their business. All while continuing with their core activity of extracting oil.

Shell’s thought leadership and government advisory schemes appear to be going great, with the US senate passing a number of bills in recent months to increase subsidies for oil companies using carbon capture, and a few more, to subsidise wind, solar, nuclear, coal, gas, research and development, and even more carbon capture, are scheduled to pass in the coming months.


This from July 17, lists just a few of the many bills proposing to increase funding for the energy industry. No objections from the rebels.

The UK government, with guidance from the creepy-sounding nonprofit Energy and Climate Intelligence Unit, is implementing a transition to net-zero, involving carbon capture, nuclear, bioenergy, hydrogen, ammonia, wind, solar, oil, gas, electric cars, smart grids, offset trading, manufacturing and the obligatory economic growth. And offering ‘climate finance’ to third world countries, to impose this industrial horror on the entire planet. All led by their advisors from the fossil fuel and finance industries, with input from the CCS, oil, gas, bioenergy, renewables, chemical, manufacturing, hydrogen, nuclear, airline, automotive, mining, and agriculture industries.


From the report Net Zero: The UK’s contribution to stopping global warming, p140. This makes clear that as well as ‘low-regret’ options, there is the full intention to institute some ‘speculative options’, meaning technologies that are certain to cause environmental and social devastation. And high levels of regret. Among these are Direct Air Capture, increasing demand for timber, reducing meat and dairy consumption by 50% and replacing with synthetic meat, converting farmland to biofuel crops, short-rotation forestry (meaning cutting down a lot more trees), enhanced weathering, biochar, synthetic fuels, higher CCS capture rates, and wider hydrogen roll-out. On this scale, carbon capture and BECCS are only considered low-to-mid-range regrettable. The report makes clear that “CCS is a necessity not an option.”


More from the UK’s plan for transition to net-zero. Biofuel-powered planes, ammonia-powered shipping, electric and hydrogen-powered vehicles, and “clean growth and industrial opportunities.” All completely dependent on fossil fuels.


September 3: The oil and gas industry has already begun expanding its operations in response to the UK’s announcement of the net-zero goal. “The new Centre will work with government and industry to address the UK offshore oil and gas industry’s footprint while also developing technologies that will contribute to the growing demand for hydrogen production and carbon sequestration… UK Energy and Clean Growth Minister Kwasi Kwarteng, said: ‘The UK’s oil and gas sector has a pivotal role to play in the UK’s journey towards becoming a net zero economy by 2050. Support from companies within the industry is vital to us making this energy transition to a greener future.’”

The European Union, advised by the corporate-funded European Climate Foundation, are implementing a similar plan, aiming to remain competitive with the rest of the industrialised world. The EU intends to commit 25% of its budget to implementing so-called climate mitigation strategies. Other industrialised countries also have plans to transition to a decarbonised economy.

Net-zero emissions is also the goal of the councils that have declared a climate emergency, which now number close to 1000, covering more than 200 million citizens.
This is the plan the rebellion is uniting behind to demand from the world’s governments.Australia’s decarbonisation plan, with all the usual suspects: efficiency, renewables, nuclear, CCS, gas, carbon forestry, bioenergy and economic growth. ClimateWorks is funded by fossil fuel industry investors.
+ + + + + +
Part II will cover the rebellion’s other two demands, for truth from government and a Citizens’ Assembly; the tactics being used by the rebellion; and their proposed solutions to climate and ecological collapse.Πηγή: Unpacking Extinction Rebellion — Part I: Net-zero Emissions

* Net-zero Emissions = κλιματική ουδετερότητα

ΥΓ. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε κι εγώ κατάφερα να το διαβάσω ολόκληρο ακόμα... έχω πολλές άγνωστες λέξεις...:notworthy:
 
Τελευταία επεξεργασία:

thenos

Μέλος
ADVRIDE Team
Περιοχή
Ελάτη
Όνομα
Θανασης
Μοτό
KTM 950 ADV & KTM EXC450

ΛΕΩΝΙΔΑΣ.

Μέλος
Περιοχή
Πλαταιές Κιθαιρωνας
Όνομα
ΛΕΩΝΙΔΑΣ.
Μοτό
GS 1150 ADV
δεν μπορεί να τις πάρει κ να τις σηκώσει παντού ταυτόχρονα το αεράκι???
 

boxer

Μέλος
Περιοχή
Αττικοβοιωτία!!!
Όνομα
Νικος
Μοτό
R1200GS
δεν μπορεί να τις πάρει κ να τις σηκώσει παντού ταυτόχρονα το αεράκι???
Όχι μην λες τέτοια!
Θα αυξηθούν και άλλο οι λογαριασμοί. Εμείς οι μ@λακες τις πληρώνουμε :mad:!

Αν τις πήγαινε όμως το αεράκι κατευθείαν στις χωματερές..... χαλάλι :happy:!!!
 

amyroukai

Μέλος
Όνομα
Γιάννης
Μοτό
pegaso '00, fzs1000 '01
Όταν τα καλύτερα μυαλά στην μηχανολογία λένε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (και μηχανάκια κατά επέκταση) δεν είναι καθόλου οικολογικά, αλλά οι οικολόγοι της γειτονιάς και οι μαρκετίστες επιμένουν...


 

boxer

Μέλος
Περιοχή
Αττικοβοιωτία!!!
Όνομα
Νικος
Μοτό
R1200GS
Όταν τα καλύτερα μυαλά στην μηχανολογία λένε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (και μηχανάκια κατά επέκταση) δεν είναι καθόλου οικολογικά, αλλά οι οικολόγοι της γειτονιάς και οι μαρκετίστες επιμένουν...


Διχρονίλα και ξερό ψωμί λέμε!!!!!!!! :ok:
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Κι ένα απλό και περιεκτικό αρθράκι...

Το “μεγάλο κόλπο” με την αιολική ενέργεια, όλα όσα κρύβει η δήθεν “ευαισθησία” ορισμένων…

Πριν 3-4 ημέρες, έπεσαν στα χέρια μου οι φωτογραφίες από την πρόσφατη κακοκαιρία “Ηφαιστίων” στη νότια Εύβοια. Είναι από τη θέση “Κατσαρώνι” στην Καρυστία. Αυτό που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η σφοδρότητα της κακοκαιρίας ήταν τέτοια, που ούτε οι πυλώνες των ανεμογεννητριών δεν άντεξαν. Διαδικτυακοί σχολιαστές, έγραφαν αστειευόμενοι ότι είναι σαν να λιώνουν οι θερμοσίφωνες από τον πολύ ήλιο (!). Βέβαια, προφανώς, οι πυλώνες των ανεμογεννητριών είναι σχεδιασμένοι ώστε να αντέχουν τόσο μεγάλες εντάσεις και είναι πολύ εύκολη λύση να κατηγορείς τον καιρό.

Η αρχή του 2020 μας βρήκε με δυσάρεστες ειδήσεις από την άλλη άκρη του πλανήτη. Τεραστίων διαστάσεων καταστροφικές πυρκαγιές κατέκαψαν εκτάσεις όσο η μισή Ελλάδα στην Αυστραλία. Η καταστροφή αυτή συσχετίζεται φυσικά και με το ακραίο επεισόδιο καύσωνα στην περιοχή και μας έκανε να προβληματιστούμε για το μέλλον του πλανήτη.


Το “pray for Australia” έκανε το γύρο του διαδικτύου. Αν τα ακραία κύματα καύσωνα συσχετίζονται με τη διαρκή άνοδο της μέσης θερμοκρασίας και η δραστηριότητα του ανθρώπου (που δεν είναι μόνο η παραγωγή ενέργειας) προκαλεί ή εντείνει το συγκεκριμένο φαινόμενο, μήπως να επιταχύνουμε το πέρασμά μας σε πιο “καθαρές” μορφές παραγωγής;

Οι άνθρωποι λειτουργούμε κυρίως οπτικά. Βλέποντας από τη μία την ανεμογεννήτρια να γυρίζει και από την άλλη μια τεράστια λιγνιτική μονάδα να αφήνει μαύρο καπνό και καρκίνο στην ατμόσφαιρα, είναι προφανές τι θα επιλέγαμε για το μέλλον. Η εικόνα μιας ανεμογεννήτριας έχει γίνει σύμβολο “καθαρής ενέργειας”. Είναι όμως τα πράγματα έτσι;


Σχεδιασμός και χωροθέτηση ανεμογεννητριών – The Greek Way


Θα τα γράψω λίγο “χύμα”, γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Με αφορμή το περιστατικό στη Νότια Εύβοια, αξίζει να αναφέρουμε ότι η περιοχή διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά δυναμικά της Ευρώπης. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να γίνει η (αιολική) “μπαταρία” της Ελλάδας; Και με τη σειρά της η Ελλάδα, με τόσο ήλιο και άνεμο, να γίνει η “μπαταρία” της Ευρώπης; Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες και αυτό δεν είναι απλά μια ουτοπία. Είναι ένα χυδαίο ψέμα.

Ας τα πάρουμε απ την αρχή. Τι γίνεται στην πραγματικότητα: Άρχονται οι “αιολικάδες” οι οποίοι συνήθως δεν έχουν ΙΔΕΑ από μετεωρολογία και κλιματολογία, αγνοώντας πολλές λεπτομέρειες σχετικά με κλιματικές παραμέτρους, θα πουν απλά: «Εκεί φυσάει, ας βάλουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες».

Καταθέτουν μελέτες – παρωδία παίρνοντας στοιχεία από μοντέλα πρόγνωσης με ανάλυση 50 ή 80 χλμ (δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση να υπάρχει 1 ή 2 μόνο σημεία σε όλη αυτήν την πολύπλοκη περιοχή) και τη μέθοδο της παρεμβολής, πάνω σε υψηλής ανάλυσης terrain βγάζουν έναν χάρτη υψηλής ανάλυσης (στα 50-100-200μ). Τα συμπεράσματα αυτά, είναι όπως λέμε “ο,τι να ‘ναι”.

Στην καλύτερη περίπτωση βάζουν και 6μηνα στοιχεία (επειδή έστησαν μερικά ανεμόμετρα) και ιδού η μελέτη. Όσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αρκεί μια πληρωμένη υπογραφή και ο φάκελος φεύγει για τη ΡΑΕ όπου συνήθως εγκρίνεται.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η νότια Εύβοια (για παράδειγμα) έγινε ένα απέραντο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, με ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ, επειδή απλώς “εδώ φυσάει”. Υπάρχουν ήδη 352 εγκατεστημένες τουρμπίνες και τα επόμενα χρόνια ο αριθμός τους θα διπλασιαστεί.

Το γεγονός ότι γύρω εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές (και ανεξερεύνητες!) αρχαιολογικές θέσεις, οικισμοί και ιστορικά χωριά, περιοχές NATURA, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τεράστιας βιοποικιλότητας, αγροτική και ήπια τουριστική δραστηριότητα (οι μοναδικοί πόροι αυτής της φτωχής και στα αλήθεια ανεκμετάλλευτης περιοχής), δεν έχει καμία σημασία.

Αρκεί να αναφέρω απλώς ότι ο απαράδεκτος νόμος ορίζει την ελάχιστη απόσταση από οικισμό τα 500μ. Προσπαθείστε να ζήσετε 500μ μακριά από μία ανεμογεννήτρια ύψους 50 και 80μ έστω για μία εβδομάδα και θα δείτε την ζωή σε διαμέρισμα στην Πατησίων με άλλο μάτι. Οι φωτογραφίες από την περιοχή σοκάρουν.

Το θέμα μας όμως δεν είναι μόνο η νότια Εύβοια. Εάν δει κάποιος τον χάρτη της ΡΑΕ θα διαπιστώσει ότι το πάνω από το 50% των ορεινών περιοχών της ηπειρωτικής χώρας, είτε έχει αδειοδοτηθεί ή θα αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.Είναι στα αλήθεια καθαρή και βιώσιμη ενέργεια;

Όποιος συνεχίζει να υποστηρίζει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας παρέμβασης (με κάθε κόστος!), χάριν της “σωτηρίας του περιβάλλοντος” τελειώνοντας αυτό το κείμενο, ίσως το ξανασκεφτεί. Οι ανεμογεννήτριες δεν μπαίνουν μόνες τους. Απαιτείται ένα πυκνό δίκτυο δρόμων, οι οποίοι πληγώνουν το τοπίο και καταστρέφουν τη συνέχεια του (σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα ευαίσθητου) οικοσυστήματος.

Για τη στήριξή τους απαιτούνται τόνοι οπλισμένου σκυροδέματος στη βάση κάθε μίας από αυτές. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αλλοίωση είναι τέτοια που μπορεί να διαταράξει το γεωλογικό υπόβαθρο με συνέπειες ακόμη και στην κατείσδυση των υπογείων υδάτων. Όσο για τη διασύνδεσή τους, απαιτείται ένα πυκνό δίκτυο καλωδίωσης υψηλής τάσης και μετασχηματιστές.

Είναι αποδεδειγμένο πλέον, ότι παρόμοιες εγκαταστάσεις έχουν προκαλέσει πολύ καταστροφικές πυρκαγιές όταν οι συνθήκες το ευνοήσουν. Κινέτα και Πάρνηθα, και πολλές ακόμη περιοχές, κάηκαν με αυτόν ακριβώς τον τρόπο (σπινθήρας από καλώδια υψηλής τάσης) κατά τη διάρκεια καύσωνα συνδυασμένου με ισχυρούς τοπικούς ανέμους.

Κανείς δεν πλήρωσε για την καταστροφή. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να συντηρήσει το δίκτυο. Ένα τέτοιο δίκτυο προφανώς υπάρχει ήδη στη νότια Εύβοια και φυσικά θα γίνει ακόμη πυκνότερο. Είναι θέμα χρόνου μια νέα καταστροφή. Είναι εκκωφαντική η σιωπή κυρίως όλων αυτών που σήμερα κόπτονται για τις φωτιές στην Αυστραλία.

Όσον αφορά τη χωροθέτησή τους: Με κλίμακα μέτρησης τα μποφόρ, οι συγκεκριμένες γεννήτριες είναι αποδοτικές σε ένα εύρος μεταξύ 4 και 8 (το πολύ). Σε μικρότερες εντάσεις πρακτικά δεν παράγουν ρεύμα, σε μεγαλύτερες μπαίνει “φρένο” και κλείνουν για λόγους ασφαλείας.

Εκτός αυτών, δεν συνηθίζεται να εγκαθίστανται σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, είναι ασύμφορη η λειτουργία και συντήρησή τους λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Τι δουλειά έχουν λοιπόν στα Άγραφα, στην ορεινή Πελοπόννησο, στην Πίνδο, στη δυτική Μακεδονία και σε όλες τις βουνοκορφές της χώρας; Πόσες περιοχές τελικά πληρούν στ’ αλήθεια τις προδιαγραφές;Η απάτη

Στην πραγματικότητα, εάν κινούμασταν με γνώμονα την αυξημένη παραγωγή με το μικρότερο κόστος (άρα σωστές μελέτες), την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφύλαξη του χαρακτήρα πολλών περιοχών το κοινωνικό όφελος (τοπικό και ευρύτερο), δεν θα έμεναν παρά ελάχιστες θέσεις εγκατάστασης στη χώρα μας (ούτε το 1/10 των σημερινών ήδη εγκατεστημένων).

Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εδώ. Κάποιος, θα μπορούσε να δεχθεί μια τέτοια θυσία και εγκατάσταση παντού και οπωσδήποτε, εάν ως αντάλλαγμα είχαμε πραγματικό όφελος για τον πλανήτη, την κοινωνία και την οικονομία! Δυστυχώς, η εμπειρία από την “πράσινη” Ευρώπη, είναι το ακριβώς αντίθετο!

Με διαρκή αύξηση του ποσοστού έγχυσης των ΑΠΕ στην συνολική παραγωγή ενέργειας τα τελευταία 20 χρόνια, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν! Επιπροσθέτως, ο μύθος του “φθηνού ρεύματος” έχει ήδη καταρρεύσει. Το ρεύμα είναι κατά πολύ ακριβότερο. Μα, πώς γίνεται αυτό;


Εάν δει κανείς το λογαριασμό του ρεύματος θα διαπιστώσει ένα ειδικό τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ΕΤΜΕΑΡ. Γιατί το πληρώνουμε αυτό, ενώ υποτίθεται ότι η ενέργεια των ΑΠΕ είναι φθηνή; Ας το πούμε με απλά λόγια: Κάθε μέρα, ο διαχειριστής του συστήματος καταρτίζει τη λίστα των διαθέσιμων παραγωγών για την επόμενη ημέρα…

Η λογική λέει ότι από αυτήν την λίστα, θα επιλεγούν πρώτες οι φθηνότερες μονάδες και στη συνέχεια οι ακριβότερες για να καλύψουν τη ζήτηση. Το κόστος της ενέργειας των αιολικών μεταβάλλεται αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους (για τα αιολικά, εάν φυσάει πολύ ή λίγο!), αλλά ποτέ δεν πέφτει στο κόστος παραγωγής από τις συμβατικές μονάδες. Με βάση την παραπάνω λογική, το ρεύμα από τις ΑΠΕ θα εισερχόταν σπανίως ή ποτέ στο σύστημα!

Προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι “επενδύσεις” ελκυστικές, ο διαχειριστής υποχρεούται: 1. Να δώσει προτεραιότητα στις ΑΠΕ και 2. να ορίσει εγγυημένη τιμή ανά mwh (η οποία είναι γύρω στα 89€, για τα χερσαία αιολικά, την στιγμή που η αντίστοιχη των συμβατικών μονάδων περίπου στο μισό) για όσο διαρκούν τα συμβόλαια!

Αυτή η πανάκριβη εγγυημένη τιμή όμως, δίνει τη δυνατότητα (και το επενδυτικό κίνητρο) της σίγουρης απόδοσης των επενδυτικών κεφαλαίων. Το κόστος όμως τελικά, μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, ο οποίος μάλιστα έχει πειστεί πως ΠΡΕΠΕΙ να το πληρώσει μιας που είναι κι αυτός υπεύθυνος για τη σωτηρία του περιβάλλοντος… Εάν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα έβαζε ποτέ κανείς αιολικά, ή θα έμπαιναν ελάχιστα σε πολύ επιλεγμένες θέσεις που αποδεδειγμένα μπορούν να παράξουν.

Όσο για τις συμβατικές μονάδες, δεν είναι δυνατόν να κλείσουν ποτέ. Ακόμη κι αν κλείσουν εντός της χώρας, θα έχουμε την ανάγκη κάποιος άλλης μονάδας κάπου αλλού, προκειμένου να εισάγουμε ρεύμα. Εάν όμως οι συμβατικές μονάδες πάψουν να λειτουργούν σταθερά, καταλήγουν να ρυπαίνουν το ίδιο, ή περισσότερο το περιβάλλον. Επειδή μιλάμε για κινητήρες (απλώς σε μεγαλύτερη κλίμακα), σκεφτείτε απλώς πότε το αυτοκίνητό σας καταναλώνει και τελικά μολύνει περισσότερο; Όταν βρίσκεται σε ένα μποτιλιάρισμα (σταμάτα-ξεκίνα), ή όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα; Τόσο απλά.

Το πιο αισχρό από όλα είναι το γεγονός ότι, η αγορά είναι ρυθμισμένη ΥΠΕΡ των ΑΠΕ και μάλιστα με τάση να έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα lobby (άρα σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ελεύθερα!). Αυτά τα lobby των “απετζήδων” είναι που έχουν επιβάλλει την ατζέντα τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζοντας τους κανονισμούς και θέτοντας μάλιστα και στόχους για τη χώρα μας.

Σε όσους πραγματικά γνωρίζουν τι συμβαίνει, μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι ΠΟΤΕ δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε 100% σε ΑΠΕ, ούτε καν στο 50% ενώ το ίδιο θέμα φαίνεται πως έχει αποτύχει στη Γερμανία, οι εταιρίες της οποίας αναζητούν πλέον άλλες αγοράς να πουλήσουν την απάτη και στη συνέχεια και το ρεύμα (από τις συμβατικές μονάδες βεβαίως)! Αν δούμε μάλιστα ποιοι επενδύουν σε ΑΠΕ στη χώρα μας, θα δούμε ότι είναι πάνω κάτω οι ίδιοι που εμπορεύονται και το πετρέλαιο. Υπέροχο;

Η ενεργειακή αυτονομία μιας χώρας είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες σταθεροποίησης της οικονομίας της. Τα τελευταία χρόνια και πλέον όλο και περισσότερο, αυτό όχι μόνο έχει υπονομευθεί, αλλά τείνει να καταργηθεί στην πράξη, με ανυπολόγιστες συνέπειες στο μέλλον.

Τα επόμενα χρόνια, θα αποτελέσει ένα ακόμη μείζων πρόβλημα της χώρας, που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων. Το παρακάτω ερώτημα απευθύνεται όσο ψηλά μπορεί να φανταστεί κανείς: Μήπως ήρθε η ώρα σταματήσουν τα ψεύδη προς τον κόσμο, είτε λόγω ημιμάθειας, είτε -χειρότερα- λόγω χυδαιότητας από το πολιτικό μας προσωπικό;

Το να “προσευχόμαστε για την Αυστραλία” είναι καλό. Επειδή όμως η καταστροφή έχει ήδη ξεκινήσει και έρχεται με πολλούς τρόπους (και φυσικά δεν μιλάω για μερικές σπασμένες ανεμογεννήτριες), θα ήταν ακόμη καλύτερο, να αναλάβουμε πραγματική δράση πριν γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα της προσευχής, θα είναι πια αργά και το κείμενο αυτό θα αποδειχθεί προφητικό, με τον πλέον δραματικό τρόπο.

Αντώνης Νικολαΐδης

Πηγή: Το “μεγάλο κόλπο” με την αιολική ενέργεια, όλα όσα κρύβει η δήθεν “ευαισθησία” ορισμένων…
 
Top Bottom