Τροφή για σκέψη (και συμμόρφωση...ίσως...)

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Το (πράσινο) αυγό του φιδιού: Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής ...καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προβεί, ειδικότερα, σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών της στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

https://www.europarl.europa.eu/…/doc…/TA-9-2019-0078_EL.html

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,
– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),
– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),
– έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα οποία παρουσίασε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) στην ειδική έκθεσή της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης αυτής (AR5) και τη συναφή συγκεφαλαιωτική έκθεση, στην ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, και στην ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,
– έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη, της 29ης Μαΐου 2019, της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, την οποία δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων,
– έχοντας υπόψη την 25η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP25) που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 2-13 Δεκεμβρίου 2019,
– έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,
– έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας κατά την περίοδο μετά το 2020,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού ,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) ,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C και να αποφευχθεί μια τεραστίων διαστάσεων απώλεια βιοποικιλότητας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση αυτή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν οι πολίτες και όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού τομέα, με έναν κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει η δράση αυτή να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και να συνοδεύεται από ισχυρά κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με σεβασμό πάντα προς την ανάγκη για υψηλά πρότυπα ευημερίας και για θέσεις εργασίας και κατάρτιση υψηλής ποιότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ή για την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα θα θεσπίζονται πάντα μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

1. κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά, και δηλώνει ότι δεσμεύεται να πράξει το ίδιο·

2. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε συναφής πρόταση νομοθετικής πράξης και προϋπολογισμού, και να διασφαλίσει ότι στο σύνολό τους ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C και δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·

3. αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα· προτείνει να ληφθούν τα μέτρα που έχει προτείνει για τη μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων του με οχήματα μηδενικών εκπομπών και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για τον ορισμό ενιαίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προβεί, ειδικότερα, σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών της στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών·
____

Βλέπε τα σχέδια του ψηφίσματος των διάφορων ομάδων του Ε.Κ.

" Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
/ Προτάσεις ψηφίσματος"
https://www.europarl.europa.eu/…/…/OJQ-9-2019-11-28_EL.html…

Πηγή:
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Emergenciocracy: why demanding the “climate emergency” is risky
The climate emergency frame being mobilized today could prove counterproductive and dangerous, potentially undermining the very purposes of the global climate movements.

Climate activists around the world are setting up the most promising global movement of recent years. Millions of environmentally-concerned teenagers are pushing civil society and policymakers to act firmly to stop climate change and related environmental disasters. However, I maintain that the climate emergency frame could prove counterproductive and dangerous. In this essay, I want to address the narrative of a “climate emergency” proposed by the Extinction Rebellion movement (XR) and supported by the Fridays for the Future activists. While XR is an articulated and very territorialized movement, with a certain degree of autonomy on how claims are locally developed, all the local members share a general frame and three demands, the first of which is for governments to declare a climate emergency. This demand has become widely shared amongst others, such as Pope Francis, a world coalition of thousands of scientists, and politicians like Alexandria Ocasio and Bernie Sanders. Moreover, such declarations are being rapidly adopted globally: already 1,180 local governments from 23 different countries, as well as several national governments, have enacted declarations of a climate emergency.

I believe that the climate emergency frame, however, could prove counterproductive and dangerous, and could undermine the very purposes of the global climate movements. Indeed, a growing literature in political ecology suggests that the use of “emergency” in governance serves to (re)produce existing and newly emerging forms, practices and relations of power. Here is what I have learned studying processes and outcomes of decades of states of emergency in Italy.

The state of emergency in Italy: L’Aquila’s earthquake and the Campania’s waste “crisis”

Not everybody will remember when in 2009 Silvio Berlusconi as Prime Minister moved the G8 summit from the pleasant Island of Sardinia to the city of L’Aquila, the capital of the Abruzzi region in the center of Italy. Some days before he took that decision, L’Aquila had been the epicenter of a devastating earthquake. The beautiful city center was almost completed destroyed. The collapse of the magnificent campanile of San Bernardino was the symbol of such devastating event. People lost their homes and their relatives. As it usually happens in cases of socio-environmental disaster, a state of emergency was declared. However, Berlusconi did something more, he had the brilliant idea to ask the chiefs of states that some months after would fly to Italy for the G8 meeting, if they would mind to change their route and land in the ruined area of L’Aquila. All the presidents applauded the decision and agreed to join the meeting in the middle of the despair.


Then-US President Barack Obama tours the L’Aquilla disaster zone with Italian Prime Minister Silvio Berlusconi and other chiefs of state (July 8, 2009). Source:Wikimedia
Why this move was a brilliant idea? And how this relates to the risks of claiming the state of emergency, even from below, as climate activists do? For several reasons.

First, by moving the summit to L’Aquila, Berlusconi gained the consent and increased his popularity. Indeed, he was showing his interest for the tragic event, putting the worries of the earthquake victims on the top of his agenda, even the international one. He was even able to claim that the 200 million euro devoted to cover the expenses of the summit in Sardinia, would have been redirected for the immediate re-launch of L’Aquila’s reconstruction and economy.

Second, moving the summit to L’Aquila helped him to avoid any social opposition. He planned the G8 in Sardinia because the arrival of activists to an island is easier to control. But using the disastrous setting of L’Aquila to avoid riots and barricade was even more attractive. Indeed, only few thousands of activists went to L’Aquila and the march happened the day after the world leaders had flown back home. All confrontation with police was avoided, social movements expressed their solidarity to the victims of the earthquake but avoided rioting in a space of sadness and despair.

Third, thanks to the state of emergency and the re-gained consent, Berlusconi implemented a project of resettlement that has resulted in a socio-economic failure, as an investigative video report testifies. The project of resettlement was named C.A.S.E.; the Italian word for house was used as an acronym for designating an Antisismic Complex of Sustainable and Environmentally Compatible buildings. The project was worth more than $18 billion Euros and made richer those people that were laughing while the news about the tragic earthquake was spreading. Those ‘hilarious’ speculators were already thinking about to the way in which they would profit from the reconstruction of L’Aquila. Emergencies for the many are often great opportunities for the few, and this was the case in L’Aquila. All this happened in the name of sustainability and under the regime created by the state of emergency.

Back in 2009, I was investigating the so called waste crisis in Naples. The city of Naples and the region of Campania had been under a state of emergency for 15 years purportedly to solve waste mismanagement and illegal waste trafficking. During those years, a series of exceptional (ad hoc) regulations and decrees were issued by the national government and a designated commissioner. Those decrees supported specific businesses for the implementation of the main public works without respecting legal public tender, labor and environmental regulations as well as the ordinary decision-making processes. This is why the activists defined what was happening in Campania as a crisis of democracy, and not simply a waste crisis. However, many preferred to think that Berlusconi had solved the crisis because he ordered the military to clean the streets.


Protest in the Neapolitan Chiaiano district against the decision by the Berlusconi government, using the Emergency Decree for the waste crisis, to turn an abandoned quarry inside a protected nature reserve in the district, into a landfill. The decree also identified ten additional sites to turn them into landfills, declaring them sites of national strategic interest, and thus under military authority. Source:Environmental Justice Atlas (Picture by Giulio Piscitelli, 2008)
Thanks to those flaunted ‘successes’, in 2009 Berlusconi tried to privatize the National Department of Civil Protection and transform it into a corporation. He maintained that, in order to guarantee more effective and efficient interventions to respond to the increasing socio-environmental emergencies that affected Italy, the head of this Department needed more ‘agile’ instruments. The idea was to create a juridical framework that allowed to push further the plunder of state resources allocated to respond to social and environmental disasters. This project of privatization was blocked, luckily. But since then, it has been crystal clear for many Italians that emergency decrees have been systematically used by networks of powerful people to accumulate enormous quantities of wealth without respecting democratic decision-making processes and laws; and not only to respond to real socio-environmental catastrophes but also to appropriate millions of public money invested for major cultural (e.g. international expo), sporting (e.g. American cup) and religious (e.g. a Pope trip) events.

The implementation of the state of emergency has been systematically used to deceive the financial control of Italy’s Fiscal Court (which oversees public spending), to by-pass legal norms and to use the army in case of citizens’ complaints against the planned activities. This strategy makes the capital flows as much unbridled as it is possible, no matter the social, economic and environmental consequences the plans cause. This is a much more complex and underhanded project than the shock doctrine proposed by Naomi Klein. International capital and global elite make fruitful business using social shocks caused by human or by socio-environmental disasters. This doctrine refers to visible situations that scare the affected people affected and create a spatio-temporal possibility for capitalists to loot resource of a country or a region.

On the contrary, the persistent and continuous use of the state of emergency, I maintain, is a much more pernicious strategy that often occurs in parallel with the one well described by Klein. It is silent so it can be even more dangerous on the long run. It is indeed like a shadow that penetrates the legal system of social and liberal democracies with plenty of ad hoc decrees and regulations undermining their functioning. What is even more dangerous is that, contrary to the shock doctrine theses, changes favorable to capital accumulation do not happen through the use of force but more often with the consent of large part of the population, helping elites to reinforce their hegemony on social imaginaries.

From state declarations of emergency to insurgent uses of the emergency “brake”

I was reflecting on this astute strategy and its principles when studying climate actions and emergency regime in Italy in 2010. Between 2006 and 2010, more than 50 emergency regimes were declared in Italy, comprising major public events (cultural, religious etc..) and socio-environmental disasters (hydro-climatic events, floods, earthquakes, and environmental pollution). All those regimes allowed to waive laws, and plunder public resources in the name of the emergency.

I realized that it was a sort of regime parallel to the democratic one, reinforcing the hegemonic interests of the capitalist elite. A sort of dark web of democracy. I thought that the most appropriate word for this invisible and obscure regime was “Emergenciocracy”: a regime organized around the principle of the emergency. I found this consideration extremely dangerous. The global socio-environmental disaster in which we are embedded is becoming commonsense, and the global climate movements are leading the calls for a state of emergency. In this context, a global emergenciocracy could diffuse and get legitimized by the fear of the climate catastrophe.


The train that needs to be stopped, despite the fears of the icy world. From the film Snowpiercer. © Moho Films, 2013. Source:Renegade-Revolution
In sum, I find the appeal to the declaration of state of emergency incredibly dangerous. I have aimed here to raise awareness about how the state emergency works in concrete, and how it can, on the one hand, undermine even further the already fragile democratic regime, and, on the other, make the capitalist system expand its double strategy of accumulation by dispossession and contamination. Revolution cannot come with the declaration of the state of climate emergency, but instead by activating the emergency brake, as Walter Benjamin suggested in its paralipomena to the concept of history. We need to reclaim the concept of emergency, by interrupting the hegemonic expansion of capitalism and its growthmania.

Giacomo D’Alisa is a postdoctoral researcher at the Centre for Social Studies of the University of Coimbra, Portugal, and member of the Research & Degrowth collective.

Top picture: Declaring a climate emergency is the first of three demands of the Extinction Rebellion movement, which insists that governments should tell the truth about the crisis through this formal recognition. Source: Getty Images, The Daily Mail


Πηγή: Emergenciocracy: why demanding the “climate emergency” is risky – Undisciplined Environments
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
PHYSICIST: CO2 RETAINS HEAT FOR ONLY 0.0001 SECONDS, WARMING “NOT POSSIBLE”

Below is a shortened version of Kenneth Richard‘s already succinct yet excellent article from October 18, in which he writes of Professor Nasif Nahle’s discovery that the rate at which CO2 molecules can retain heat may only last about 0.0001 of a second, and consequently how carbon dioxide has ZERO effect on climate changes on Earth.

Click here for the full article from
climatechangedispatch.com.

SkepticalScience, a blog spearheaded by climate science “consensus” advocate John Cook, is widely considered the explanatory guidebook for the anthropogenic global warming movement.

The blog claims that CO2 molecules collectively function similar to that of a blanket, in reducing the rate at which the human body cools down. The rate or time-lapse involved in this “slowing” of heat loss, however, is problematic to the paradigm that says CO2 drives global warming.

Going technical for a minute, Professor Nasif Nahle has discovered that the “mean free path” for a quantum wave to pass through the atmosphere before colliding with a CO2 molecule is about 33 meters (Nahle, 2011a), and such a wide gap between molecular collisions hardly conjures-up the image of CO2 functioning like a blanket.

And even more saliently, Nahle has mathematically assessed that the rate at which CO2 molecules can retain heat at the surface may only last about 0.0001 of a second (Nahle, 2011b) — meaning that the atmospheric CO2 concentration, whether it be 300 PPM or 400 PPM, effectively doesn’t matter — the time-lapse differential would be immaterial for either concentration.

Consequently, Nahle has concluded that “carbon dioxide has not an effect on climate changes or warming periods on the Earth” and his work has been endorsed by the Faculty of Physics of the University of Nuevo Leon (Mexico).


Image Source: Nahle, 2011a

Image Source: Nahle, 2011b


Πηγή: Physicist: CO2 Retains Heat For Only 0.0001 Seconds, Warming "Not Possible" - Electroverse
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
ANOTHER CLIMATE SCIENTIST WITH IMPECCABLE CREDENTIALS BREAKS RANKS: “OUR MODELS ARE MICKEY-MOUSE MOCKERIES OF THE REAL WORLD”
SEPTEMBER 26, 2019 CAP ALLON
Dr. Mototaka Nakamura received a Doctorate of Science from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and for nearly 25 years specialized in abnormal weather and climate change at prestigious institutions that included MIT, Georgia Institute of Technology, NASA, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, JAMSTEC and Duke University.

In his book The Global Warming Hypothesis is an Unproven Hypothesis, Dr. Nakamura explains why the data foundation underpinning global warming science is “untrustworthy” and cannot be relied on:

“Global mean temperatures before 1980 are based on untrustworthy data,” writes Nakamura. “Before full planet surface observation by satellite began in 1980, only a small part of the Earth had been observed for temperatures with only a certain amount of accuracy and frequency. Across the globe, only North America and Western Europe have trustworthy temperature data dating back to the 19th century.”

From 1990 to 2014, Nakamura worked on cloud dynamics and forces mixing atmospheric and ocean flows on medium to planetary scales. His bases were MIT (for a Doctor of Science in meteorology), Georgia Institute of Technology, Goddard Space Flight Center, Jet Propulsion Laboratory, Duke and Hawaii Universities and the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology.

He’s published 20+ climate papers on fluid dynamics.

There is no questioning his credibility or knowledge.

Today’s ‘global warming science’ is akin to an upside down pyramid which is built on the work of a few climate modelers. These AGW pioneers claim to have demonstrated human-derived CO2 emissions as the cause of recently rising temperatures and have then simply projected that warming forward. Every climate researcher thereafter has taken the results of these original models as a given, and we’re even at the stage now where merely testing their validity is regarded as heresy.

Here in Nakamura, we have a highly qualified and experienced climate modeler with impeccable credentials rejecting the unscientific bases of the climate crisis claims. But he’s up against it — activists are winning at the moment, and they’re fronted by scared, crying children; an unstoppable combination, one that’s tricky to discredit without looking like a heartless bastard (I’ve tried).

DATA FALSIFICATION
When arguing against global warming, the hardest thing I find is convincing people of data falsification, namely temperature fudging. If you don’t pick your words carefully, forget some of the facts, or get your tone wrong then it’s very easy to sound like a conspiracy crank (I’ve been there, too).

But now we have Nakamura.

The good doctor has accused the orthodox scientists of “data falsification” in the form adjusting historical temperature data down to inflate today’s subtle warming trend — something Tony Heller has been proving for years on his website realclimatescience.com.

Nakamura writes: “The global surface mean temperature-change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.”

The climate models are useful tools for academic studies, he admits. However: “The models just become useless pieces of junk or worse (as they can produce gravely misleading output) when they are used for climate forecasting.”

Climate forecasting is simply not possible, Nakamura concludes, and the impacts of human-caused CO2 can’t be judged with the knowledge and technology we currently possess.

The models grossly simplify the way the climate works.

As well as ignoring the sun, they also drastically simplify large and small-scale ocean dynamics, aerosol changes that generate clouds (cloud cover is one of the key factors determining whether we have global warming or global cooling), the drivers of ice-albedo: “Without a reasonably accurate representation, it is impossible to make any meaningful predictions of climate variations and changes in the middle and high latitudes and thus the entire planet,” and water vapor.

The climate forecasts also suffer from arbitrary “tunings” of key parameters that are simply not understood.


NAKAMURA ON CO2

He writes:

“The real or realistically-simulated climate system is far more complex than an absurdly simple system simulated by the toys that have been used for climate predictions to date, and will be insurmountably difficult for those naive climate researchers who have zero or very limited understanding of geophysical fluid dynamics. The dynamics of the atmosphere and oceans are absolutely critical facets of the climate system if one hopes to ever make any meaningful prediction of climate variation.”

Solar input is modeled as a “never changing quantity,” which is absurd.

“It has only been several decades since we acquired an ability to accurately monitor the incoming solar energy. In these several decades only, it has varied by one to two watts per square meter. Is it reasonable to assume that it will not vary any more than that in the next hundred years or longer for forecasting purposes? I would say, No.”


Read Mototaka Nakamura’s book for free on Kindle — arm yourself with the facts, and spread them.

Facts such as these little nuggets (all lifted/paraphrased from the book):

“[The models have] no understanding of cloud formation/forcing.”

“Assumptions are made, then adjustments are made to support a narrative.”

“Our models are mickey-mouse mockeries of the real world.”


SOLAR FORCING
Solar output isn’t constant, IPCC. And the modulation of cloud nucleation is a key consequence. During solar minima, like the one we’re entering now, the sun’s magnetic field weakens and the outward pressure of the solar wind decreases. This allows more Cosmic Rays from deep space to penetrate our planet’s atmosphere. These CRs have been found to nucleate clouds (Svensmark et al). And clouds are a crucial player earth’s climate.

As Roy Spencer, PhD. eloquently writes:


“Clouds are the Earth’s sunshade, and if cloud cover changes for any reason, you have global warming — or global cooling.”

Πηγή:Another Climate Scientist with Impeccable Credentials Breaks Ranks: "Our models are Mickey-Mouse Mockeries of the Real World" - Electroverse
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Την ίδια στιγμή έκπληκτοι διαβάζουμε την είδηση για τα νέα "λιγνιτικά" 226 GW της Κίνας και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς προσπαθούμε να "σώσουμε" στην Ελλάδα με τα εγκατεστημένα 15 GW (αν κάνουμε την παραδοχή ότι τα αιολικά εξοικονομούν CO2, πράγμα που ορισμένα papers αμφισβητούν ευθέως- στη διάθεση όποιου επιθυμεί να εμβαθύνει στο ζήτημα).
Από καταστροφή άριστα και από ουσία μηδέν...
Το link του άρθρου: China plans 226 GW of new coal power projects: environmental groups
 
Τελευταία επεξεργασία:

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Biochar=Βιο-άνθρακας...

This dark material: the black alchemy that can arrest carbon emissions

Not only does biochar trap carbon when it is created, it is heating homes in Sweden and feeding cows in Lincolnshire

It traps carbon in the ground for centuries, boosts plant growth, provides a sustainable heat source and could even reduce methane emissions from cows. Biochar may not be a silver bullet to combating the climate emergency, but it certainly ticks a lot of boxes.


This dark material: the black alchemy that can arrest carbon emissions | Greenhouse gas emissions | The Guardian


Έργο Biochar: Το έδαφος σώζει το κλίμα
 

rodouma

:::...Road to kNowhere...:::
Περιοχή
Αθήνα
Όνομα
Μάνος ️
Μοτό
::..GT..::
Remember: Ice Age is Coming 1978 Science Facts
ΥΓ. Όποιος βαργέται να το παρακολουθήσει ολόκληρο... @12:30
 
Τελευταία επεξεργασία:
Top Bottom